Menu
NL
040 246 02 20 Contact
 

Strategische Personeelsplanning in de praktijk

Een concreet stappenplan en toepasbaar model om Strategische Personeelsplanning succesvol te implementeren en te professionaliseren in uw organisatie

Strategische Personeelsplanning – trainingsmogelijkheden

Optie 1: 4-daagse klassikale training
Optie 2: in-company training

Strategische Personeelsplanning – wat is het?

Strategische Personeelsplanning is een stuurinstrument om medewerkers, nu en op de lange(re) termijn, effectief te kunnen inzetten voor de realisatie van de organisatiestrategie. Met Strategische Personeelsplanning kunt u tijdig gerichte maatregelen treffen voor de juiste in-, door- en uitstroom van uw personeel, niet alleen in kwantitatieve maar ook in kwalitatieve zin door een analyse van competenties, mobiliteit, kwaliteit, vaardigheden, talenten en loonkosten te maken. Strategische Personeelsplanning betekent voortdurend en systematisch bijsturen en anticiperen terwijl uw organisatie en de externe omgeving volop in beweging zijn.

Strategische Personeelsplanning – een concreet en toepasbaar model

In de 4-daagse training Strategische Personeelsplanning doet u de benodigde kennis op en ontwikkelt u de juiste vaardigheden om Strategische Personeelsplanning structureel toe te passen. Tijdens de training wordt een concreet en toepasbaar model voor Strategische Personeelsplanning behandeld. Dit model helpt u met het doorlopen van het hele strategische planningsproces. Vervolgens gaat u aan de slag met cases en praktische oefeningen en geven de trainers een aanzet voor uw eigen Strategische Personeelsplanning.

Strategische Personeelsplanning – resultaat training

Na de training Strategische Personeelsplanning bent u in staat een heldere analyse te maken van de benodigde kwantiteit en kwaliteit van uw personeelsbestand. U heeft inzicht in de strategische doelstellingen van uw organisatie en u kunt invulling geven aan of adviseren over Strategische Personeelsplanning binnen uw organisatie op middellange en lange termijn.

Strategische Personeelsplanning – waarom?

Mede gedwongen door de economische crisis zijn veel organisaties genoodzaakt kritisch naar hun loonkosten te kijken en waar nodig hun workforce in te krimpen en te flexibiliseren. Niet alleen bezuinigingen, maar ook vergrijzing, reorganisaties, fusies, outsourcing, enz. vragen om een voortdurende aanpassing van uw personeelsbestand, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Een van de belangrijkste HR topics op dit moment is daarom Strategische Personeelsplanning.

Strategische Personeelsplanning – hoogste HR-prioriteit

Volgens recent onderzoek heeft Strategische Personeelsplanning op dit moment de hoogste prioriteit in veel organisaties, gevolgd door talent management en duurzame inzetbaarheid. Deze ‘sense of urgency’ wordt vooral gevoed door de volgende externe ontwikkelingen:

Vergrijzing
Demografische veranderingen (vergrijzing) zijn in veel organisaties reden geweest om na te denken over de mogelijke consequenties van ‘een grote uittocht’. De vervangingsvraag op de arbeidsmarkt wordt hierdoor de komende jaren vergroot.

Sturen op (arbeids)kosten
Het nadrukkelijker sturen op kosten – waaronder arbeidskosten – is voor veel organisaties een noodzaak om de concurrentie te kunnen bijbenen. Een loonprofiel dat sterk is gebaseerd op anciënniteit (diensttijd) is dan, in combinatie met vergrijzing, een duidelijk risico, zeker als de productiviteitsstijging onvoldoende compensatie biedt.

Strategisch Talent Management
In het verlengde hiervan is de roep om strategisch talent management nadrukkelijker naar voren gekomen. Het kunnen beschikken over een goed toegerust personeelsbestand, de juiste competenties, houding en motivatie, met voldoende aanstormend talent, vraagt om goede succession planning. De kwaliteit van uw personeelsbestand is een onderscheidende en kritieke succesfactor.

Flexibilisering van de arbeid
Tot slot is voor veel organisaties de noodzaak toegenomen om flexibel te kunnen inspelen op veranderende markten, consumentenvoorkeuren en de economische conjunctuur. Veel vormen van numerieke en functionele flexibiliteit zijn de laatste jaren met wisselend succes ontwikkeld en toegepast.

Strategische Personeelsplanning – right size, shape, costs en agility

Het gaat bij Strategische Personeelsplanning dus om 4 dimensies, t.w. de right size (geen vacatures of boventalligheid, lage frictiekosten), right shape (voldoende kritieke competenties en opvolging), right costs (beheersbare arbeidskosten) en right agility (wendbaarheid, veerkracht, flexibiliteit).

Strategische Personeelsplanning – product, data en proces

Bij Strategische Personeelsplanning zijn 3 componenten van wezenlijk belang, t.w. product, data en proces. Met product doelen we op de tooling, de instrumenten en de berekeningsmethoden, soms kwantitatief, soms kwalitatief van aard. Data die benodigd zijn, komen in de regel uit diverse systemen, het personeelsregistratiesysteem, maar ook financiële loongegevens zijn van belang. Bovendien zijn deze data niet alleen kwantitatief. Denkt u ook aan kwalitatieve data zoals vlootschouw (kwaliteit, organisatiestrategie en arbeidsmarkt analyse). Proceskenmerken zijn ook relevant. Strategische Personeelsplanning is een coproductie van HR, lijn en vaak ook finance (planning & control). Wie doet wat, wanneer, samen of apart? Wat zijn de directe belangen van deze partijen, welke urgentie ervaren zij, hoe worden de onderliggende processen ingericht? Strategische Personeelsplanning is niet alleen een kwestie van gelijk hebben, maar ook van gelijk krijgen.

Strategische Personeelsplanning – opzet/didactiek van de cursus

De cursus is verdeeld in 2 blokken van telkens 2 dagen. Gedurende het eerste blok wordt de theorie behandeld en wordt er al klassikaal geoefend. Vervolgens is er een (korte) periode van huiswerk en eigen veldonderzoek ingebouwd. In het tweede blok wordt ingegaan op de verkregen resultaten en wordt een synthese tot stand gebracht rond oplossingsrichtingen.

Strategische Personeelsplanning – voor wie?

Vrijwel elke organisatie en in het bijzonder ook overheidsorganisaties, zorginstellingen en andere non-profit organisaties hebben belang en baat bij Strategische Personeelsplanning. Deze training over personeelsplanning is dan ook van strategisch belang voor HR-professionals, HR-adviseurs, lijnmanagers, directieleden, inleen- en flexmanagers, financiële professionals en recruitment managers in alle soorten organisaties.

Strategische Personeelsplanning – niveau training

Deze training over Strategische Personeelsplanning wordt gegeven op HBO (+) niveau.

Strategische Personeelsplanning – gelimiteerd aantal deelnemers

In deze 4-daagse interactieve en intensieve training Strategische Personeelsplanning overladen de docenten u niet met overbodige theorie, maar sluiten zij zoveel mogelijk aan bij de praktijk. U krijgt volop de gelegenheid uw eigen praktijksituatie voor te leggen en antwoord te krijgen op uw vragen. Omdat de training bijzonder interactief is, wordt een maximum van 8 deelnemers gehanteerd.

 

 

Programma

DAG I EN II – Strategische Personeelsplanning: de belangrijkste bouwstenen
DAG I 
Strategische Personeelsplanning – nut en noodzaak

Op de ochtend van dag I inventariseren de trainers uw leerdoelen en verwachtingen/wensen. Vervolgens worden databronnen en strategie documenten geïnventariseerd, gevolgd door een inleiding waarin de samenhang van de verschillende bouwstenen centraal staat. De benodigde literatuur wordt aangereikt en besproken en proceskenmerken komen aan bod.

In de middag wordt dieper ingegaan op analyses van het arbeidsaanbod, nu en in de toekomst. Dit betekent veel aandacht voor kwantitatieve samenstelling, dynamiek (stromen) en kwaliteitsanalyse. Ook de externe arbeidsmarkt komt aan bod.

DAG II     
Strategische Personeelsplanning – van strategie naar scenario's naar 'dream team'

Tijdens de ochtend wordt gestart met een analyse van uw organisatiestrategie en de externe omgeving. Onzekerheden hierin komen aan bod en de wijze waarop deze met scenario-analyse inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Daarnaast wordt er geoefend met een management game.

In de middag staat de wijze waarop de toekomstige gewenste formatie kan worden bepaald centraal, rekening houdend met onzekerheden. Deze ‘vraag naar arbeid’ module laat zien welke tooling zich hiervoor het beste leent.

Huiswerkfase
U wordt uitgedaagd om de opgedane kennis alvast toe te passen binnen uw organisatie om zo meer directe feeling te krijgen voor product, data en proces.

DAG III EN IV – Strategische Personeelsplanning: synthese en actie
DAG III
Strategische Personeelsplanning – right size, right shape, right costs, right agility

Op de derde dag wordt gestart met het bespreken van uw praktijkervaringen met een reflectie op tooling, data en proces. Vervolgens wordt ingegaan op succession planning, loopbaanplanning en talent management.

In de middag worden gap-analyses en oplossingsrichtingen op elk van de 4 dimensies (right size, right shape, right costs en right agility) besproken.

DAG IV
Strategische Personeelsplanning – HR Intelligence

Tijdens de laatste trainingsdag wordt er aandacht besteed aan slimme data handling op basis van HR Intelligence. Hoe kunt u met behulp van geavanceerde software tot diepgravende analyses komen en deze vakkundig presenteren?

De middag wordt besteed aan strategisch organiseren aan de hand van een Train Game. Aansluitend vindt de evaluatie van het lesprogramma met alle cursisten en de afsluiting plaats.

Brochure aanvragen

Certificaat

Iedere deelnemer ontvangt na afloop van de training een Certificaat van Deelname (instituutsdiploma)

Docent(en)

Strategische Personeelsplanning – docenten

Dr. Gerard Evers
Gerard Evers (IMF Academy)Gerard Evers is directeur van Euro-HRM. Strategische Personeelsplanning vormt één van de speerpunten van Euro-HRM, naast strategisch HRM in het algemeen, beloning, ondernemerschap en arbeidsmarktanalyse. Gerard is auteur van diverse handboeken en wetenschappelijke artikelen over Strategische Personeelsplanning en wordt binnen Nederland gezien als een autoriteit op dit terrein. Als hoogleraar Human Capital Validation heeft Gerard veel gewerkt aan een economische benadering van HR vraagstukken.

Erwin Flim MMC
Erwin Flim (IMF Academy)Erwin Flim is mede-eigenaar van Dageraad Advies en PurpleHRM. Dageraad Advies is een adviesbureau dat organisaties adviseert op het brede gebied van management en HRM. Kernaandachtsgebieden zijn vraagstukken over structuur en bezetting en Strategische Personeelsplanning. Daarvoor was Erwin jarenlang als manager verbonden aan KPMG Advisory.

Roy Roelvink MMC
Roy Roelvink (IMF Academy)Roy Roelvink is mede-eigenaar van Dageraad Advies en PurpleHRM. Daarvoor was hij jarenlang manager bij KPMG Advisory.Startdata

De training over Strategische Personeelsplanning bestaat uit 4 lesdagen en wordt gehouden in Utrecht. De lestijden zijn van 9.00 uur tot 16.00 uur. Houdt u er rekening mee dat wij slechts een zeer gelimiteerd aantal deelnemers kunnen toelaten?

Strategische personeelsplanning - training I

  • 12 + 13 + 19 + 20 april 2021

 

Inschrijven

De kosten van de 4-daagse training Strategische Personeelsplanning bedragen € 2.980,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is incl. koffie, thee, lunches en het studiemateriaal.

In-company

Strategische Personeelsplanning in-company (en op maat)
Vanaf 5 deelnemers kunnen wij de training Strategische Personeelsplanning in-company (en op maat) verzorgen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Partners

Uw logo of banner hier? Word dan partner! Als partner heeft u de mogelijkheid om u en uw organisatie permanent onder de aandacht te brengen van uw doelgroep, o.m. via onze website, marketingbrochures en nieuwsbrieven. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

Reviews

De training Strategische Personeelsplanning wordt door cursisten beoordeeld met een 8. Enkele reacties van cursisten:

'De training gaf mij beter inzicht in de instrumenten die ingezet worden bij Strategische Personeelsplanning. Verder gaf de training goede handvatten om met Strategische Personeelsplanning aan de slag te gaan.'
Mevrouw C. Hofkens, HR Adviseur, Nauta Dutilh

'De persoonlijke aanpak was super. Direct concreet toepasbaar en voldoende theoretisch onderbouwd.'

'De training is veelzijdig, intensief en toepasbaar.'

Strategische Personeelsplanning in de praktijk

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY NIEUWSBRIEF